HV Bouwontwikkeling BV failliet

HV Bouwontwikkeling

HV Bouwontwikkeling BV uit Meppel is failliet en heeft als ontwikkelaar geen juridische positie meer op Canada Resort. De particuliere kredietverstrekkers die kavels hebben gefinancierd zijn hun geld kwijt. Op deze pagina leggen we uit wat de juridische positie is van HV Bouwontwikkeling en de persoon Derk Jan Hutten ten aanzien van het project Canada Resort. 

Wordt u benaderd door Derk Jan Hutten voor een particuliere lening met als onderpand een kavel op Canada Resort neem dan eerst contact met ons op. 

Faillissement HV Bouwontwikkeling BV

Op 29 juni 2012 gingen Jan & Henny Entjes van Canada Huis BV een samenwerking aan met Derk Jan Hutten van HV Bouwontwikkeling om Canada Resort te ontwikkelen. Op 20-01-2016 is HV Bouwontwikkeling BV door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Als reden voor het faillissement van HV Bouwontwikkeling BV heeft de curator vastgesteld dat er grote hoeveelheden particuliere geldleningen zijn afgesloten door HV Bouwontwikkeling BV. De curator heeft met een aantal hypotheekhouders van bouwkavels in Den Ham  overleg gevoerd en de bouwkavels ter plaatse bezichtigd. De curator heeft geconstateerd dat vrijwel alle kavels onbebouwd zijn en dat ook de infrastructuur ontbreekt. Een aantal kredietverstrekkers hebben de kavels (onderpand) via de curator op naam gekregen en werden zo eigenaar van een kavel zonder infrastructuur. 

Geldleningen

Anno 2022 benaderd Derk Jan Hutten nog steeds mensen en bedrijven voor particuliere geldleningen. Hij gebruikt hiervoor ook het project Canada Resort.  In het voorjaar van 2022 kreeg Canada Huis een telefoontje van de directeur van Damstra Installatie Groep. Dhr. Damstra gaf aan dat Derk Jan Hutten hem had benaderd voor een lening van 16.000 euro. Dhr. Damstra zou een leenovereenkomst krijgen met als zekerheidsstelling een kavel op Canada Resort in Den Ham en een pandrecht op bouwkavel 1601. Wat Derk Jan Hutten Damstra niet had verteld was dat op deze kavel al een eerste hypotheek was gevestigd en dat de kavel niet bouwrijp is gemaakt vanwege het faillissement van zijn bedrijf HV Bouwontwikkeling BV.

Wij hebben dhr. Damstra duidelijk gemaakt dat wij eigenaar zijn van de infra en dat wij alleen onze eigen kavels ontwikkelen en voorzien van infra.

Derk Jan Hutten

Als projectontwikkelaar leek Derk Jan Hutten de zaken goed voor elkaar te hebben. Toen Derk Jan Hutten begon met de ontwikkeling van Canada Resort leken de bomen tot in de hemel te groeien.

Er werd een reis naar Canada gefinancierd door Derk Jan Hutten en hij startte voortvarend met de aankoop van kavels op Canada Resort. Achteraf bleek dat het geld voor aankoop van de kavels afkomstig was van particuliere kredietverstrekkers.

Voor het project Canada Resort werd een extra hectare grond aangekocht om het project ruimer op te zetten. Ook deze grond werd gefinancierd door een kredietverstrekker en aangekocht in een andere BV van Derk Jan Hutten. 

Ten tijde van het faillissement van HV Bouwontwikkeling bleef deze BV buitenschot. De curator kon waarschijnlijk niets met deze BV omdat er al een 1e hypotheekhouder verbonden is aan deze BV. 

Het is geen verassing dat Derk Jan Hutten al jaren geen rente meer betaald aan deze kredietverstrekker. Als 1e hypotheekhouder zou de kredietverstrekker zijn onderpand kunnen opeisen. Dit is echter nog niet gebeurd en daarom heeft het project Canada Resort  nog steeds te maken met Derk Jan Hutten.

Kredietverstrekkers

Diverse particuliere kredietverstrekkers hebben projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling geld geleend om de kavels aan te kopen in het project Canada Resort. Canada Resort was niet het enige project waar Derk Jan Hutten mee bezig was. Als projectontwikkelaar was hij tegelijkertijd bezig met diverse recreatieprojecten die hij ontwikkelde met geld van derden. Kredietverstrekker vragen echter ook rente. Je kan een tijdje het ene gat met het andere vullen maar ergens houdt het een keer op. Toen de kredietverstrekkers geen rente meer ontvingen kon je er op wachten dat HV Bouwontwikkeling failliet zou worden verklaard. 

Zelfs na het faillissement van HV Bouwontwikkeling BV blijft Derk Jan Hutten de kredietverstrekkers -die via de curator in bezit zijn gekomen van een kavel (onderpand)- een worstje voorhouden. Derk Jan Hutten blijft verhalen vertellen over geld dat via een investeerder vanuit het buitenland zou komen. Met het geld van die investeerder zou Derk Jan alle kavels opkopen en de kredietverstrekkers zouden allemaal hun geld weer terugkrijgen. Dit gebeurde natuurlijk niet.

Curator

De curator heeft vastgesteld dat er grote hoeveelheden particuliere geldleningen zijn afgesloten door HV Bouwontwikkeling BV, voor zover blijkt uit de vorderingen die zijn ingediend tot een beloop van € 2.331.798,75 (2e verslag). Deels zijn daarvoor hypothecaire zekerheden verstrekt (tot hoofdsommen van plm. € 685.000), maar grotendeels ook niet. De curator heeft een onderzoek ingesteld naar de achtergronden van deze leningen.. 

Tijdens zijn verslagperiode gaf de curator aan dat er grote aantallen geldleningen zijn aangegaan door HV Bouwontwikkeling zonder daar zakelijke zekerheid tegenover te verstrekken en de curator vraagt zich in zijn verslag af waar al die geleende gelden zijn gebleven. De curator geeft in zijn verslag dan ook aan dat er vraagtekens kunnen worden gesteld bij de grote aantallen particuliere financieringen die Derk Jan Hutten heeft verkregen.

Parken die getroffen zijn door het faillissement van HV Bouwontwikkeling zijn: Park Kraggenburg, Leekstermeer, Gasselterveld en Canada Resort. 

Doorstart project Canada Resort geboycot

Canada Huis BV heeft diverse keren geprobeerd om het project Canada Resort nieuw leven in te blazen samen met partijen die bereid waren te investeren. In november 2019 zijn de kaveleigenaren (middels aangetekende brief) geïnformeerd door de notaris en hierna uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze avond zou een investeerder en projectontwikkelaar de plannen presenteren voor de doorstart van het project. Geen van de kaveleigenaren reageerde op de uitnodiging. Waarop de investeerder zich terugtrok. Achteraf was het wel duidelijk dat de kaveleigenaren (voormalige kredietverstrekkers van HV Bouwontwikkeling) nog steeds hun oren lieten hangen naar Derk Jan Hutten. In hoop via hem alsnog hun vordering terug te krijgen. 

In 2022 had Canada Huis een grote projectontwikkelaar bereid gevonden om alle kavels aan te kopen. De projectontwikkelaar was bereid om een marktconforme prijs te betalen voor de nog niet ontwikkelde kavels. Derk Jan Hutten had inmiddels een oud notaris voor zijn karretje gespannen en team Hutten was van mening dat een kavel (die nog ontwikkeld moesten worden) 50.000 euro moest opbrengen. Met dergelijke bedragen kon men de kaveleigenaren (voormalige kredietverstrekkers) tevreden stellen en konden beide heren er ook zelf nog wat aan overhouden. De prijs van een nog te bouwen recreatiewoning werd zo opgedreven en de vordering op de gefailleerde HV Bouwontwikkeling werd zo op het bordje van een potentiele koper van een recreatiewoning gelegd. 

De projectontwikkelaar die bereid was alle kavels aan te kopen en Canada Resort te ontwikkelen trok zich terug. 

Stekker uit Canada Resort

Canada Huis BV loopt als beheer jaarlijkse inkomsten mis vanuit beheer en kan het project niet langer laten gijzelen door de kaveleigenaren en Derk Jan Hutten. Het stelsel van verplichtingen, volgend uit de aankomsttitel en de algemene voorwaarden is geen cafetariamenu waaruit de kaveleigenaar kan kiezen. De kaveleigenaar is verplicht om zowel over te gaan tot plaatsing van een recreatie-object dat onderdeel uitmaakt van het programma van verkoper (Canada Huis BV) als tot de aansluiting op de infra van Canada Huis BV. Indien men dat, ondanks dat het voorstel dat zal worden aangeboden (met marktconforme prijzen) weigert, dan is men in gebreke. Dan resteert nog 1 mogelijkheid en dat is de rechter vragen om een veroordeling daaraan medewerking te verlenen door in concreto te verplichten tot het aangaan en nakomen van een aansluit / aannemingsovereenkomst voor de realisatie van de betreffende recreatie-eenheid.